Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, dále školním metodikem prevence a školním speciálním pedagogem. Další osobou je vedoucí učitelka mateřské školy.  Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením a zároveň koordinuje činnost školního poradenského pracoviště.

Školní poradenské pracoviště spolupracuje s vyučujícími při řešení výchovných i vzdělávacích obtížích žáků, při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané. Zajišťuje poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům.

 

Cíle školního poradenského pracoviště:

  • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
  • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
  • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
  • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
  • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

 

To Top