CHARAKTERISTIKA  ŠVP

Společné výchovné a vzdělávací strategie, směřující k cílům ZV, a tím k utváření klíčových kompetencí žáků, jsou zajištěny promyšlenými a koordinovanými didaktickými prostředky, od výuky jednotlivých předmětů, částečně integrovaných, popř. koordinovaných v oblastech vzdělávání, přes průřezová témata, která jsou formativním prvkem ZV v okruzích aktuálních problémů současného světa, až po krátkodobé i dlouhodobé projekty, směřující k aktivnímu přístupu žáků k poznávání a řešení problémů i k rozvoji jejich kritického myšlení.

ZŠ Mirovice se v souladu s mottem ŠVP „Škola pro všechny“ zaměřuje na osobnostní a sociální rozvoj všech dětí, klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. V náboženské výchově spolupracuje škola s církví a vychází ze zájmu rodičů.

 

1. Úvod Úvod
2. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk – úvod, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník

Český jazyk – úvod, 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník

Německý jazyk – úvod

3. Matematika Matematika – úvod, 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník
4. Informační a komunikační technologie Informatika – 5. ročník, 6. ročník
5. Člověk a jeho svět Prvouka – 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník

Přírodověda – úvod, 4. ročník, 5. ročník

Vlastivěda – úvod, 4. ročník, 5. ročník

6. Člověk a společnost Dějepis – úvod, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník

Občanská výchova – 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník

Etická výchova – úvod

7. Člověk a příroda Zeměpis – 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník

Přírodopis, Fyzika, Chemie

8. Umění a kultura Hudební výchova, Výtvarná výchova
9. Člověk a zdraví Tělesná výchova – úvod, 1. – 5. ročník, 6. – 9. ročník

Výchova ke zdraví

10. Člověk a svět práce Pracovní činnosti
11. Volitelné předměty Seminář z přírodopisu, Seminář ze zeměpisu, Společenskovědní seminář

Domácnost, Počítače – 8. ročník, Počítače – 9. ročník, Sportovní hry

Hravá čeština, Hravá matematika – 8. ročník, Hravá matematika – 9. ročník, Hravá němčina

Dodatek Logopedie
To Top