Koncepce rozvoje 2021 – 2025

Hlavní cíle

Kvalitně vyučovat

 • zajistit kvalitní základní všeobecné vzdělávání, naučit žáky učit se
 • vést žáky k samostatnému myšlení, sebehodnocení a sebepoznání tak, aby dokázali trvale rozvíjet a v maximální míře využít svých schopností
 • při výchově a vyučování formovat a rozvíjet všechny složky žákovy osobnosti tak, aby byl schopen zvládnout úkoly a situace v budoucím studiu, práci i osobním životě

Více spolupracovat

 • podporovat vzájemné vztahy založené na toleranci a úctě
 • vytvářet přátelskou pracovní atmosféru ve vzdělávacím procesu i v pedagogickém a žákovském kolektivu
 • do dění ve škole zapojit rodiče i veřejnost a aktivně se podílet na akcích pořádaných městem Mirovice, pořádat akce s mimoškolním přesahem
 • nadále udržet a rozvíjet spolupráci s okolními školami při organizování společných akcí, předávat si vzájemně své zkušenosti

Jak toho dosáhnout

Výchova a vzdělávání

 • vytvářet pohodovou atmosféru, zajistit pocit bezpečí, otevřenosti a radosti
 • trvale pracovat na zdokonalování vlastního ŠVP, průběžně jej upravovat či doplňovat podle získaných poznatků a zkušeností, využívat portál ČŠI – InspIS; edu.cz
 • vést žáky k získávání a rozvíjení klíčových kompetencí, k sebehodnocení a hodnocení práce druhých, k zapojení do týmové práce, rozvíjet schopnost učit se a řešit problémy, formovat osobnostní rysy a mravní vlastnosti žáků
 • zařazovat prožitkové a činnostní učení, volit aktivizační metody, využívat moderních technologií (interaktivní tabule, počítačová učebna, učebna přírodních věd), podporovat týmovou práci žáků
 • zajistit účinnou integraci žáků s LMP do běžných tříd, pracovat podle individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se specifickými poruchami učení a chování, věnovat se talentovaným a nadaným žákům (účast na soutěžích a olympiádách)
 • zajistit pestrou mimoškolní činnost (školní družina, nabídka zájmových kroužků, spolupráce s DDM Písek, využití odborných učeben)
 • v souvislosti se zdravým životním stylem nabídnout dětem více kroužků zaměřených na pohybovou a sportovní činnost (AŠSK – Sportuj ve škole)
 • ve spolupráci se zřizovatelem nadále udržovat a rozvíjet spolupráci se švýcarskou partnerskou školou v Bätterkindenu, organizovat výměnné pobyty, snažit se zapojit do přípravy a organizace děti, rodiče i místní instituce, hledat sponzory
 • nadále pořádat osvědčené akce školy za účasti veřejnosti (Vánoční dílny, třídní besídky, vystoupení – mirovický jarmark, lampionovýprůvod) a pouze pro žáky (sportovní liga s okolními školami, recitační soutěž, Noc s Andersenem, vynášení Moreny, velikonoční tvoření, šipkovaná stezka)
 • prohloubit spolupráci mezi základní a mateřskou školou (zvýšit četnost návštěv dětí v posledním roce mateřské školy v budově školy základní – cvičení v tělocvičně, projekt “Školička” – zajistit tak postupný přechod žáků z režimu volnějšího rodinného a předškolního života do systematicky povinného vzdělávání), podporovat již probíhající akce starších žáků pro děti z MŠ (čtení před spaním, maškarní rej)
 • usilovat o smysluplnou spolupráci se Žákovským parlamentem, který svojí činností žákům umožňuje spolupodílet se na dění ve škole, aktivně přijímat daná pravidla
 • rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost – využít poznatky a zkušenosti ze zapojení do projektu PPUČ, společný cíl pro všechny bez ohledu na vyučovací předmět či ročník (navázat na již uskutečňované aktivity, investovat finanční prostředky do obnovy titulů školní knihovny, spolupracovat s městskou knihovnou, s osobami veřejného života)

Personální oblast

 • vytvářet atmosféru školy založenou na toleranci, vzájemné úctě, odpovědnosti za výsledky své práce a následky svého chování
 • pracovat s lidmi, kteří mají kladný vztah k práci a ke své škole, jsou schopní a ochotní dále se vzdělávat, přijímat názory druhých i objektivní kritiku, jsou nakloněni vzájemné spolupráci
 • stabilizovat kolektiv, pokračovat v modelu střídání třídních učitelů (1. – 3. třída, 4. – 5. třída, 6. – 9. třída)
 • v oblasti DVPP zajistit pravidelné vzdělávání pro každého vyučujícího, nově získané poznatky pak předávat celému pedagogickému sboru na schůzkách metodických sdružení
 • organizovat školení tzv. “pro celou sborovnu” – s odborníky, s pracovníky PPP, společná setkání s vyučujícími z okolních škol
 • zaměřit se na zefektivnění spolupráce mezi všemi zaměstnanci školy, především mezi učitelkami MŠ a I. stupně ZŠ, mezi vyučujícími na I. a II. stupni ZŠ
 • systematicky pracovat na tom, aby působení na žáky ze strany zaměstnanců školy bylo jednotné
 • nadále využívat elektronický systém školní matriky – Bakaláři

Materiální oblast

 • vytvořit samostatné pracovištěpro obě oddělení školní družiny
 • celková rekonstrukce školní kuchyně
 • stálá a postupná modernizace vybavení tříd
 • zřídit odbornou učebnu – dílny
 • rekonstrukce hřiště

Vztahy k veřejnosti

 • upravit webové stránky školy tak, aby příspěvky do nich mohli vkládat sami učitelé a informace tak byly aktuální
 • organizovat společné akce s rodiči i veřejností (třídní besídky, slavnostní zahájení / ukončení školního roku, dny otevřených dveří)

V Mirovicích 1. 1. 2020

To Top