Koncepce rozvoje 2015 – 2020

Hlavní cíle

 

Kvalitně vyučovat

 • zajistit kvalitní základní všeobecné vzdělávání, naučit žáky učit se
 • vést žáky k samostatnému myšlení, sebehodnocení a sebepoznání tak, aby dokázali trvale rozvíjet a v maximální míře využít svých schopností
 • při výchově a vyučování formovat a rozvíjet všechny složky žákovy osobnosti tak, aby byl schopen zvládnout úkoly a situace v budoucím studiu, práci i osobním životě

Více spolupracovat

 • podporovat vzájemné vztahy založené na toleranci a úctě
 • vytvářet přátelskou pracovní atmosféru ve vzdělávacím procesu i v pedagogickém a žákovském kolektivu
 • do dění ve škole zapojit rodiče i veřejnost a aktivně se podílet na akcích pořádaných městem Mirovice, pořádat akce s mimoškolním přesahem
 • nadále udržet a rozvíjet spolupráci s okolními školami při organizování společných akcí, předávat si vzájemně své zkušenosti

Jak toho dosáhnout

 

Výchova a vzdělávání

 • vytvářet pohodovou atmosféru, zajistit pocit bezpečí, otevřenosti a radosti
 • trvale pracovat na zdokonalování vlastního ŠVP, průběžně jej upravovat či doplňovat podle získaných poznatků a zkušeností, využívat portál ČŠI – InspIS
 • vést žáky k získávání a rozvíjení klíčových kompetencí, k sebehodnocení a hodnocení práce druhých, k zapojení do týmové práce, rozvíjet schopnost učit se a řešit problémy, formovat osobnostní rysy a mravní vlastnosti žáků
 • zařazovat prožitkové a činnostní učení, volit aktivizační metody, využívat moderních technologií (interaktivní tabule, počítačová učebna, tablety…), podporovat týmovou práci žáků
 • zajistit účinnou integraci žáků s LMP do běžných tříd (zvláště po zrušení speciální třídy), pracovat podle  individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se specifickými poruchami učení a chování, věnovat se talentovaným a nadaným žákům (účast na soutěžích a olympiádách)
 • zajistit pestrou mimoškolní činnost (školní družina, nabídka zájmových kroužků, spolupráce se ZUŠ Písek, využití odborných učeben)
 • v souvislosti se zdravým životním stylem nabídnout dětem více kroužků zaměřených na pohybovou a sportovní činnost
 • ve spolupráci se zřizovatelem nadále udržovat a rozvíjet spolupráci se švýcarskou partnerskou školou v Bätterkindenu, organizovat výměnné pobyty, snažit se zapojit do přípravy a organizace děti, rodiče i místní instituce, hledat sponzory
 • nadále pořádat osvědčené akce školy za účasti veřejnosti (Vánoční dílny, třídní besídky, vystoupení – mirovický jarmark) a pouze pro žáky (sportovní liga s okolními školami, recitační soutěž), popř. jiné (lampionový průvod, Noc s Andersenem, vynášení Moreny, velikonoční tvoření, šipkovaná stezka)
 • prohloubit spolupráci mezi základní a mateřskou školou (zvýšit četnost návštěv dětí v posledním roce mateřské školy v budově školy základní – cvičení v tělocvičně, projekt “Brzy budu školák” – zajistit tak postupný přechod žáků z režimu volnějšího rodinného a předškolního života do systematicky povinného vzdělávání), podporovat již probíhající akce starších žáků pro děti z MŠ (čtení před spaním, maškarní rej)
 • usilovat o smysluplnou spolupráci se Žákovským parlamentem, který svojí činností žákům umožňuje spolupodílet se na dění ve škole, aktivně přijímat daná pravidla
 • rozvíjet čtenářskou a finanční gramotnost – společný cíl pro všechny bez ohledu na vyučovací předmět či ročník (navázat na již uskutečňované aktivity, investovat finanční prostředky do obnovy titulů školní knihovny, spolupracovat s městskou knihovnou, s osobami veřejného života)

Personální oblast

 • vytvářet atmosféru školy založenou na toleranci, vzájemné úctě, odpovědnosti za výsledky své práce a následky svého chování
 • pracovat s lidmi, kteří mají kladný vztah k práci a ke své škole, jsou schopní a ochotní dále se vzdělávat, přijímat názory druhých i objektivní kritiku, jsou nakloněni vzájemné spolupráci
 • stabilizovat kolektiv, zavést model střídání třídních učitelů (1. – 3. třída, 4. – 5. třída,  6. – 9. třída)
 • v oblasti DVPP zajistit pravidelné vzdělávání pro každého vyučujícího, nově získané poznatky pak předávat celému pedagogickému sboru na schůzkách metodických sdružení
 • organizovat školení tzv. “pro celou sborovnu” – s odborníky, s pracovníky PPP, společná setkání s vyučujícími z okolních škol
 • zaměřit se na zefektivnění spolupráce mezi všemi zaměstnanci školy, především mezi učitelkami MŠ a I. stupně ZŠ, mezi vyučujícími na I. a II. stupni ZŠ
 • systematicky pracovat na tom, aby působení na žáky ze strany zaměstnanců školy bylo jednotné
 • snížit administrativní zátěž třídních učitelů zrušením katalogových listů v psané podobě, nadále využívat pouze elektronický systém školní matriky – Bakaláři

Materiální oblast

 • oprava budovy mateřské školy a školní družiny (pro dvě oddělení ŠD využívat dvě třídy – vybavit je)
 • vyřešení energetické náročnosti těchto budov – výměna oken, zateplení, změna topného systému
 • modernizace sociálního zařízení a  vnitřního vybavení těchto budov
 • postupná obměna vybavenosti školní kuchyně
 • vybudování nové výdejové linky ve školní jídelně
 • stálá a postupná modernizace vybavení tříd
 • oprava budovy dílen, dovybavení zařízením a využití těchto prostor při výuce zvláště pracovních činností

Vztahy k veřejnosti

 • zřídit veřejnou vývěsnou tabuli před budovou ZŠ
 • upravit webové stránky školy tak, aby příspěvky do nich mohli vkládat sami učitelé a informace tak byly aktuální
 • rozšířit služby školy: umožnit žákům školní družiny navštěvovat v době školních prázdnin mateřskou školu
 • organizovat společné akce s rodiči i veřejností (třídní besídky, slavnostní zahájení / ukončení školního roku, dny otevřených dveří)

 

V Mirovicích 1. 9. 2015

To Top