Zpracování osobních údajů

Při zákonném zpracování osobních údajů vychází škola především ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Jedná se o základní zásadu obsaženou čl. 5 nařízení, která říká, že s osobními údaji je třeba zacházet na základě právního důvodu, transparentně, se zřetelem ke stanovenému účelu zpracování, a pouze v nezbytném rozsahu.

Zpřístupněním osobních údajů žáků na webových stránkách účastníka řízení však dochází k využití osobních údajů žáků k jinému účelu, než ke kterému byly tyto údaje původně shromážděny.

Vzhledem k tomu, že účastníku řízení žádný právní předpis neukládá osobní údaje žáků na webových stránkách zpřístupňovat, je možné takové využití údajů pouze se souhlasem žáků, resp. jejich zákonných zástupců (to v návaznosti na splnění podmínky rozumové a volní vyspělosti nezletilého (§ 31 občanského zákoníku).

Souhlas subjektu údajů (žák, zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy) musí být informovaný, konkrétní a písemný a správce osobních údajů je povinen získat jej ještě předtím, než zpracování osobních údajů zahájí, a také je povinen jej po celou dobu zpracování prokázat.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Svazek obcí regionu Písecko
Velké náměstí 114/3
39701 Písek
www.sorp.cz
ID datové schránky: w3fv2if
IČ 71213996
pevná linka: +420 380 602 025,
e-mail: sorp@sorp.cz

Kontaktní osoba:
Taťána Mládková,
mobil: +420 775 039 600
e-mail: mladkova@sorp.cz

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu nebo
 • na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • školní matrika,
 • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • třídní kniha,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
 • podklady žáků pro vyšetření v PPP,
 • hlášení trestných činů, neomluvená absence,
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
 • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,
 • seznamy zákonných zástupců pro spolek rodičů,
 • jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, školní družiny,
 • kontakt na zákonné zástupce,
 • fotografie za účelem propagace školy,
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,

3. Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

4. Práva žáků a zákonných zástupců

 • Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
 • Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 • nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů,
 • již nepotřebné údaje skartovat,
 • zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.
To Top