Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, dále školním metodikem prevence a školním speciálním pedagogem. Další osobou je vedoucí učitelka mateřské školy. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením a zároveň koordinuje činnost školního poradenského pracoviště.

 • Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Levíčková – konzultační hodiny (po domluvě) PO 14.00 –  16.00, ČT 7.00 – 7.50 hod.
 • Školní metodička prevence: Ing. Bc. Marie Hrdinová – konzultační hodiny (po domluvě) ST 8.55 – 10.00, 14.00 – 15.00 hod.
 • Speciální pedagog: Ing. Jaroslava Macounová – konzultační hodiny (po domluvě) ČT 15.05 – 16.05 hod.
 • Pedagog MŠ: Alena Dvořáková
 • Další možnosti kontaktu: osobně po domluvě, písemné dotazy možno vkládat do schránky důvěry v přízemí ZŠ

Školní poradenské pracoviště spolupracuje s vyučujícími při řešení výchovných i vzdělávacích obtížích žáků, při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané. Zajišťuje poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům.

Cíle školního poradenského pracoviště:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.
To Top