Naše škola je zapojena do těchto projektů:

1.

Ovoce a zelenina do škol      Mléko do škol             

2. Nové didaktické pomůcky

3. Šablony

 


2. Nové didaktické pomůcky

 

Číslo výzvy: 153/06_16_075/CLLD_15_01

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008650

Celkové náklady projektu: 2 318 898,48 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 980 189,23 Kč

Zahájení fyzické realizace projektu: 14. 5. 2018

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 30. 8. 2019

 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů spolu se zvýšením motivace žáků předměty tohoto zaměření dále studovat. V rámci projektu bude též zajištěna bezbariérovost školy pomocí schodolezu a vybudování bezbariérového WC.

Specifickými cíli projektu jsou:

 • modernizace výuky přírodních věd vč. zapojení nových výukových metod,
 • zkvalitnění vzdělávacího procesu na škole,
 • zvýšení využívání moderních technologií při výuce,
 • zvýšení zájmu o přírodní vědy, hlavně o vyučovanou chemii, fyziku, přírodopis a přírodovědu,
 • příprava žáků na studium na středních školách,
 • zkvalitnění přípravy žáků v oblasti přírodních věd pro případné další studium na přírodovědně či technicky zaměřených školách v České republice,
 • vštípení základních znalostí a dovedností, které žáci upotřebí v návazném studiu, popřípadě při výkonu zaměstnání,
 • zajištění přírodovědného kroužku,
 • zajištění bezbariérovosti.

Mezi hlavní aktivity projektu bude patřit modernizace učebny přírodních věd skrze pořízení nových didaktických pomůcek ke zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Mirovice. Dále pak budou provedeny stavební úpravy dotčené učebny z důvodu potřebnosti úprav ve vztahu k pořizovaným pomůckám. Nedílnou součástí projektu bude i zajištění bezbariérovosti školy pomocí pořízení schodolezu a vybudování bezbariérového WC.

V učebně přírodních věd, která bude v rámci projektu vybavena, se budou vyučovat předměty: chemie, fyzika, přírodopis a přírodověda. Konkrétními klíčovými kompetencemi, na něž se projekt váže, jsou přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Předpokládá se, že učebna bude vytížena minimálně 20 vyučovacími hodinami týdně. Svým uspořádáním bude nabízet místo pro 24 žáků a 1 učitele.

Projekt s názvem Nové didaktické pomůcky je spolufinancován Evropskou unií.


3. Šablony III

Číslo výzvy: 02_20_080

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_­080/0018586 

Poskytnutí dotace ve výši 745 970,- Kč

Datum zahájení fyzické realizace projektu 1. 2. 2021

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 1. 2023

 

Využití finančních prostředků:

Mateřská škola

 • Školní asistent – personální podpora MŠ
 • Projektový den ve výuce
 • Projektový den mimo školu
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Základní škola

 • Školní asistent – personální podpora ZŠ
 • Tandemová výuka
 • Klub pro žáky
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve výuce
 • Projektový den mimo školu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 


Archiv

 

Šablony

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhovělo žádosti naší školy, kterou jsme podali 1. 8. 2016, a rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v celkové výši 917 442,- Kč.
Finanční prostředky budou použity na tyto aktivity:

Mateřská škola

 • Školní asistent – personální podpora MŠ (podpora dětí ohrožených školním neúspěchem)
 • DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) – čtenářská a matematická pregramotnost
 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Základní škola

 • Školní asistent – personální podpora ZŠ (podpora dětí ohrožených školním neúspěchem)
 • DVPP – čtenářská a matematická gramotnost
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Předpokládaná doba trvání projektu je 24 měsíců (1. 2. 2017 – 31. 1. 2019). Cílem je maximální podpora našich dětí v mateřské škole a žáků v základní škole.

Jitka Šebková, ředitelka ZŠ a MŠ Mirovice

 


Šablony II

Číslo výzvy: 02_18_063

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_­063/0011354

Poskytnutí dotace ve výši 1 401 388,00 Kč

Datum zahájení fyzické realizace projektu 1. 2. 2019

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 1. 2021

Využití finančních prostředků:

Mateřská škola

 • Personální podpora (školní asistent – personální podpora MŠ)
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ (DVPP – osobnostně sociální rozvoj, matematická pregramotnost, čtenářská pregramotnost)
 • Rozvojové aktivity MŠ (projektový den ve škole)

Základní škola

 • Personální podpora (školní asistent – personální podpora ZŠ)
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ (DVPP – čtenářská gramotnost, tandemová výuka)
 • Extrakurikurální a rozvojové aktivity ZŠ (Klub pro žáky ZŠ – Klub zábavné logiky a deskových her, Projektový den ve škole)

Školní družina

 • Personální podpora (školní asistent – personální podpora ŠD)
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD (DVPP – čtenářská gramotnost)
 • Zájmové a rozvojové aktivity ŠD (Projektový den v ŠD)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

To Top